Grøn Beton II

Projektstart marts 2014. Afslutning februar 2019.

Innovationskonsortiet "Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion" er et fire årigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af InnovationsFonden og har et totalbudget på 29.000.000 DKK. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for en grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark.

Prognoserne forudsiger, at behovet for cement og beton i 2050 er dobbelt så stort som det var i 2010. I dag bidrager cementproduktionen med 5 % af den totale menneskeskabte CO2-udledning på verdensplan. Der er derfor et stadigt voksende behov for at afkoble CO2-udledningen fra det stigende behov for cement og beton. Der arbejdes globalt på at opnå dette ved at fremstille cement ved lavere forbrændingstemperaturer og ved anvendelse af alternative råmaterialer. Men nye cementer betyder også nye betonsammensætninger med det deraf afledte behov for ny udvikling, test og dokumentation.

Danske betoner er allerede mere miljøvenlige end de fleste andre landes, hvilket bl.a. skyldes vores høje cementkvalitet og en lang tradition for brug af flyveaske fra kulfyrede kraftværker, som delvis erstatning af cement i beton. Med regeringens mål om udfasning af kulfyrede kraftværker inden 2030, står Danmark dog overfor en markant udfordring ift. at opretholde kvalitet uden at øge CO2-udledningen, idet der ikke i dag findes alternativer til flyveaske, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Innovationskonsortiet, der i daglig tale kaldes "Grøn Beton II" projektet, skal tage nye alternative cementer i anvendelse, og sikre at danske betonkonstruktioner også i fremtiden kan etableres med tilstrækkelig stor holdbarhed og levetid med minimalt behov for vedligehold. Derudover indeholder projektet en lang række formidlings- og uddannelsesmæssige aktiviteter, herunder et samarbejde med erhvervsskolerne om udvikling af uddannelsesmaterialer samt gennemførelse af workshops for studerende.

Mål for projektet

  • Reducere CO2-udledningen fra cementproduktion.
  • Afhjælpe konsekvenserne af den kritiske mangel på flyveaske til betonproduktion, som naturligt vil opstå når kulfyring af kraftværker i Danmark udfases inden 2030.
  • Skabe vækst i danske videns- og produktionsarbejdspladser samt mulighed for eksport af dansk viden og løsninger indenfor cement-, beton- og produktionsteknologi på et internationalt marked.